Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024
Thơ - TUỔI MƯỜI BẨY (18/06/2024 07:49 AM)
Người Lữ Hành LM

𝑪𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒃𝒖𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂̆́𝒕 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒙𝒖̛́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊
𝑻𝒂 𝒏𝒈𝒐̂̀𝒊 𝒏𝒈𝒂̂̃𝒎 𝒏𝒈𝒉𝒊̃ 𝒔𝒐𝒊 đ𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒗𝒖𝒊.
 


𝑪𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒐́ 𝒍𝒖́𝒄 𝒏𝒈𝒂̣̂𝒎 𝒏𝒈𝒖̀𝒊
𝑵𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 đ𝒆̂𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̉ 𝒔𝒖̣𝒕 𝒔𝒖̀𝒊 𝒕𝒉𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒂𝒏
 
𝑴𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̉𝒚 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒙𝒖̛́ 𝑷𝒉𝒖̀ 𝒕𝒂𝒏𝒈
𝑵𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒗𝒖𝒊 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂́ 𝒗𝒂̀𝒏𝒈 𝒎𝒖̀𝒂 𝒕𝒉𝒖
𝑳𝒖̛̃ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒆̂́𝒑 𝒑𝒉𝒖̀ 𝒅𝒖
𝑪𝒐́ 𝒍𝒖́𝒄 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒎𝒆̣̂𝒕 𝒏𝒉𝒖̛̀ đ𝒐̂𝒊 𝒄𝒉𝒂̂𝒏
 
𝑩𝒂𝒐 𝒏𝒂̆𝒎 𝒍𝒂̣̆𝒏 𝒍𝒐̣̂𝒊 𝒙𝒂 𝒈𝒂̂̀𝒏
𝑪𝒖̃𝒏𝒈 𝒗𝒊̀ 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒅𝒂̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̛̀𝒊
𝑵𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒍𝒖́𝒄 𝒏𝒆́𝒕 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒌𝒆́𝒎 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊
𝑳𝒂̆́𝒎 𝒍𝒖́𝒄 𝒎𝒆̣̂𝒕 𝒎𝒐̉𝒊 𝒏𝒖̣ 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒐̛́𝒕 𝒗𝒖𝒊
 
𝑯𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒙𝒆𝒏 𝒍𝒂̂̃𝒏 𝒃𝒖̀𝒊 𝒏𝒈𝒖̀𝒊
𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒕𝒉𝒖̣𝒕 𝒍𝒖̀𝒊 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒄𝒉𝒂̂𝒏
𝑫𝒂̣̆𝒏 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒊́𝒂 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏
𝑲𝒆̉𝒐 𝒎𝒂̀ 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒍𝒖̣𝒚 𝒕𝒓𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒒𝒖𝒆̂
 
𝑩𝒖̛𝒐̛́𝒄 đ𝒊 𝒎𝒂̀ 𝒏𝒈𝒐̛̃ 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒗𝒆̂̀
Đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 đ𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒊̃𝒏𝒉 - đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒖 𝒌𝒉𝒆̂ 𝒌𝒉𝒐́ 𝒍𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈
𝑯𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
𝑻𝒊̣𝒏𝒉 𝒕𝒂̂𝒎 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒕𝒉𝒆𝒐 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖.
 
Nhân kỷ niệm 17 năm trên xứ sở Anh Đào
Phù tang 09/6/2024
Người Lữ Hành LM
 
 Trở về
Các bài viết khác:
Thơ - TIẾNG MƯA ĐÊM (25/06 07:58:26 AM)
Thơ - MƯA ƯỚT MỀM VAI EM (25/06 07:53:27 AM)
Thơ - EM MUỐN LÀ SỢI NẮNG (22/06 08:38:32 AM)
Thơ - EM VÀ ĐÊM (20/06 10:06:15 AM)
Thơ - Trên vùng bản Hét (20/06 10:04:03 AM)
Thơ - ĐÊM MƯA (18/06 07:45:36 AM)

TIN MỚI

TIỆN ÍCH
Giờ tại Sydney

TỶ GIÁ
Nguồn: vnexpress.net
Quảng cáo Quảng cáo

Dành cho quảng cáo