U N I C O D E - O N L Y

Bạn có thể đánh tiếng Việt bất cứ ở đâu! Trang web này giúp bạn đánh tiếng Việt mà không cần phải có nhu liệu tiếng Việt nào trong máy. Bạn có thể chọn 1 trong 3 kiểu đánh sau:

VNI mode
VIQR mode
Telex mode

OFF

VietTyping: javascript viết bởi Trần Anh Tuấn